Video naar mobiel

Live video naar mobiel

 

Zowel de SURFnet als de Kennisnet doelgroep gaat steeds vaker mobiel online. Nu is er nog te weinig bandbreedte voor realtime mobiele videodiensten, maar de verwachting is dat dit in de komende jaren gaat wijzigen. Mobiel wordt daarmee wellicht het belangrijkste toegang device tot internet: veel meer mensen beschikken over een telefoon dan over een pc / laptop en de telefoon staat continu aan in de nabijheid van de gebruiker. Daarom dienen de live video diensten ook op dit platform aangeboden kunnen worden. On demand video is niet moeilijk te realiseren. Live daarentegen wel. Dat stelt hoge eisen aan de techniek en de organisatie van de gehele productie- en distributieketen.

Het rapport “Technology Scout Live Streaming van en naar mobiel” voorziet in de inventarisatie van de mogelijkheden en marktomgeving van live video streaming naar mobile devices alsmede de mogelijkheden van live video streaming vanaf deze mobile devices. Met de inventarisatie is getracht alle relevante informatie ten aanzien van dit onderwerp samen te vatten en de informatie zodanig weer te geven dat de onderzoeksvragen die SURFnet had gesteld worden beantwoord.

De rapportage “Streaming Video naar Mobile Devices” beschrijft het onderzoek om live streaming naar mobile telefoons/devices werkend te krijgen en daar van te leren met het oog op toekomstige dienstverlening.

Het “Advies Proof of Concept” is het advies aan SURFnet ten aanzien van de gekozen oplossingen en de te bestellen hard- en software voor het doen van de proof-of-concept van de Technology Scout. In het advies worden zowel de verschillende te testen hard- en software behandeld en is tevens een testplan opgesteld op welke onderdelen getest dient te worden.